logo

Poslední aktualizace: 1. října 2020

DOHODA O PODMÍNKÁCH Tyto Podmínky použití představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, buď osobně, nebo jménem subjektu („vy“) a We Are 365 LLC („Společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) , s ohledem na váš přístup a používání webové stránky https://sleva365.com/, jakož i jakékoli další komunikační prostředky, mediální kanál, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace související, propojené nebo propojené jakýmkoli jiným způsobem (souhrnně „Stránka“). Souhlasíte s tím, že vstupem na stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami použití. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, POTOM JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT STRÁNKY A MUSÍTE JE OKAMŽITĚ PŘESTAT POUŽÍVAT.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli az jakéhokoli důvodu provést změny nebo úpravy těchto podmínek použití. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek použití a vzdáváte se jakéhokoli práva obdržet konkrétní upozornění na každou změnu. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky použití, abyste byli informováni o aktualizacích. Budete podléhat změnám revidovaných Podmínek používání a budete mít za to, že jste byli informováni a přijati, pokud budete nadále používat Stránku po datu zveřejnění takto upravených Podmínek použití.

Informace uvedené na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde je takové šíření nebo použití v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které nás podřizuje jakémukoli požadavku na registraci v takové jurisdikci nebo zemi. . V důsledku toho osoby, které se rozhodnou přistupovat na stránky z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém se místní zákony vztahují. Stránky jsou určeny uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Osoby mladší 18 let nesmějí stránky používat ani se na nich registrovat.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Není-li uvedeno jinak, web vlastníme my a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, návrhy webových stránek, zvuk, video, text, fotografie a grafiku na webu (souhrnně „obsah“) a ochranné známky, servisní známky a loga, která obsahuje (dále jen „Značky“), vlastníme nebo kontrolujeme nebo jsou nám licencovány a jsou chráněny autorským právem a zákony o ochranných známkách a dalšími právy duševního vlastnictví Spojených států a zákony o nekalé soutěži, mezinárodními zákony o autorských právech, a mezinárodní úmluvy. Obsah a značky jsou poskytovány na Stránce „TAK JAK JSOU“ pouze pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách použití nesmí být žádná část webu ani žádný obsah ani ochranné známky kopírovány, reprodukovány, přidávány, znovu publikovány, nahrávány, publikovány, veřejně zobrazovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo využívány. . jinak pro jakýkoli komerční účel, bez našeho výslovného předchozího písemného povolení.

Za předpokladu, že jste způsobilí používat Stránku, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránky a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke kterému jste řádně přistupovali, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. použití. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na Stránkách, Obsahu a značkách.

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) máte právní způsobilost a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek použití; (2) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (3) nebudete na stránky přistupovat automatizovanými nebo nelidskými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (4) nebudete používat stránky k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (5) vaše používání stránek neporuší žádný platný zákon nebo nařízení. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout veškeré současné nebo budoucí použití Stránek (nebo jakékoli jejich části).

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI Na stránky nesmíte přistupovat ani je používat k jinému účelu, než ke kterému vám je zpřístupňujeme. Stránky nesmí být používány ve spojení s žádným komerčním úsilím, s výjimkou těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo schváleny. Jako uživatel Stránek souhlasíte, že nebudete: 1. Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze Stránek za účelem přímého či nepřímého vytváření nebo sestavování sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného povolení. 2. Účastnit se nepovolených rámců nebo odkazů na Stránku. 3. Zkopírujte nebo přizpůsobte software na Stránce, včetně, ale bez omezení na HTML, JavaScript nebo jiný kód. 4. S výjimkou použití, používání, spuštění standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně jakéhokoli pavouka, robota, pasti, škrabky nebo čtečky mimo přístup na Stránku, nebo používání nebo spouštění jakýchkoli neautorizovaných skriptů nebo jiného softwaru. 5. K nákupu na Stránce použijte nákupního zástupce nebo nákupního zástupce. 6. Používejte Stránku jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo používat Stránku a/nebo Obsah pro jakékoli úsilí generující příjem nebo obchodní podnik.

PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELEM Stránka nenabízí uživatelům odesílání nebo zveřejňování obsahu. Můžeme vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, interpretovat, zveřejňovat, distribuovat nebo přenášet obsah a materiály k nám nebo na Stránkách, včetně, ale bez omezení na text, psaní, video, zvuk, fotografie. , grafika, komentáře, návrhy nebo osobní informace nebo jiný materiál (souhrnně „příspěvky“). Příspěvky mohou být viditelné pro ostatní uživatele stránek a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S jakýmkoli příspěvkem, který odešlete, lze tedy zacházet v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů daného webu. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakýkoli příspěvek, prohlašujete a zaručujete, že: 1. Vytváření, distribuce, přenos, veřejné zobrazení nebo představení a přístup, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušuje nebo bude porušovat vlastnická práva, včetně, ale nikoli omezeno na autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství. nebo morální práva jakékoli třetí strany. 2. Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k používání a autorizaci nás, webu a dalších uživatelů webu k používání vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, který web předpokládá. . a tyto Podmínky použití. 3. Máte souhlas, uvolnění a/nebo písemné povolení každé identifikovatelné osoby ve vašich příspěvcích k použití jména nebo obrázku každé identifikovatelné osoby, aby bylo umožněno zahrnutí a použití. vašich příspěvků jakýmkoli zamýšleným způsobem. webem a těmito Podmínkami použití. 4. Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící. 5. Vaše příspěvky nejsou nevyžádané nebo neautorizované reklamy, propagační materiály, pyramidové hry, řetězové dopisy, spam, hromadná pošta nebo jiné formy žádostí. 6. Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, oplzlé, špinavé, násilné, obtěžující, pomlouvačné, pomlouvačné nebo nevhodné (jak jsme určili). 7. Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nezesměšňují, nezlehčují, nezastrašují ani nezneužívají. 8. Vaše příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto podmínek) jakékoli jiné osobě a k propagaci násilí proti konkrétní osobě nebo skupině lidí. 9. Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení nebo pravidlo. 10. Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany. 11. Vaše příspěvky neobsahují žádný materiál, který vyžaduje osobní údaje od kohokoli mladšího 18 let nebo zneužívá osoby mladší 18 let sexuálním nebo násilným způsobem. 12. Vaše příspěvky neporušují žádné platné zákony týkající se dětské pornografie ani nejsou určeny k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých. 13. Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře týkající se rasy, národnosti, pohlaví, sexuální preference nebo tělesného postižení. 14. Vaše příspěvky neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití nebo jakýkoli platný zákon či nařízení.

Jakékoli použití Stránky v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Podmínky používání a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Stránky.

LICENCE LICENCE MOBILNÍ APLIKACE Pokud přistupujete na stránky prostřednictvím mobilní aplikace, udělujeme vám odvolatelné, nevýhradní, nepřenosné a omezené právo instalovat a používat mobilní aplikaci na bezdrátových elektronických zařízeních, která vlastníte nebo ovládáte, a na přístup a používat mobilní aplikaci. na takových zařízeních přísně v souladu s podmínkami této licence mobilní aplikace obsaženými v těchto podmínkách použití. Nesmíte: (1) dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se odvodit zdrojový kód nebo dešifrovat aplikaci; (2) provádět jakékoli úpravy, úpravy, vylepšení, vylepšení, překlady nebo odvozené práce z aplikace; (3) porušovat platné zákony, pravidla nebo předpisy ve vztahu k vašemu přístupu k aplikaci nebo jejímu používání; (4) odstraňovat, měnit nebo skrývat jakákoli oznámení o vlastnictví (včetně jakýchkoli poznámek o autorských právech nebo ochranných známkách), která jsme zveřejnili my nebo poskytovatelé licencí aplikace; (5) používat aplikaci pro jakoukoli činnost vytvářející příjem, obchodní podnikání nebo jiný účel, pro který není navržena nebo určena; (6) zpřístupnění aplikace prostřednictvím sítě nebo jiného prostředí, které umožňuje přístup nebo používání více zařízení nebo uživatelů současně; (7) používat aplikaci k vytvoření produktu, služby nebo softwaru, který je přímo nebo nepřímo konkurenční s aplikací nebo ji jakýmkoli způsobem nahrazuje; (8) používat aplikaci k zasílání automatických dotazů na jakoukoli webovou stránku nebo k zasílání nevyžádaných komerčních e-mailů; nebo (9) používat jakékoli vlastnické informace nebo jakékoli naše rozhraní nebo naše jiné duševní vlastnictví při návrhu, vývoji, výrobě, licencování nebo distribuci jakékoli aplikace, příslušenství nebo zařízení pro použití s aplikací.

Zařízení Apple a Android Následující podmínky platí, když používáte mobilní aplikaci získanou z obchodu Apple Store nebo Google Play (každý je „prodejcem aplikací“) pro přístup na web: (1) Licence, která vám byla udělena pro naši mobilní aplikaci, je omezená. na jednu převoditelnou licenci k používání aplikace na zařízení, které používá operační systémy Apple iOS nebo Android, podle potřeby, a v souladu s pravidly používání stanovenými v příslušných podmínkách služby Distributora aplikace; (2) jsme zodpovědní za poskytování veškerých služeb údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci, jak je uvedeno v podmínkách této licence mobilní aplikace obsažené v těchto podmínkách použití nebo jak to vyžadují platné zákony, a berete na vědomí, že každá aplikace Distributor nemá žádnou povinnost poskytovat služby údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci; (3) V případě, že mobilní aplikace nesplňuje příslušnou záruku, můžete o tom informovat příslušného distributora aplikace a distributor aplikace může v souladu se svými podmínkami a zásadami vrátit kupní cenu, pokud byla zaplacena. mobilní aplikaci a v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebude mít distributor aplikace žádné další záruční povinnosti týkající se mobilní aplikace; (4) prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje vládní embargo USA, nebo která byla vládou USA označena jako „podporující země“. terorismus "a (ii) není uveden na žádném vládním seznamu zakázaných nebo omezených stran; (5) Při používání mobilní aplikace musíte dodržovat příslušné podmínky smlouvy s třetí stranou, například pokud máte aplikaci VoIP, pak nesmíte používáním mobilní aplikace porušit vaši smlouvu o bezdrátových datových službách; a (6) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že prodejci aplikací jsou třetími stranami, na které se vztahují podmínky této licence pro mobilní aplikaci obsažené v těchto podmínkách použití, a že každý prodejce aplikací bude mít právo (a bude se mít za to, že toto právo přijal) vůči vám jako oprávněné třetí straně vymáhat podmínky této licence pro mobilní aplikace obsažené v těchto podmínkách použití.

PŘÍSPĚVKY Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli otázky, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se těchto stránek (dále jen „příspěvky“), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stanou se naším výhradním vlastnictvím. Budeme vlastnit výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme mít nárok na neomezené používání a šíření těchto Příspěvků pro jakýkoli právní, komerční nebo jiný účel, aniž bychom vám to museli přiznat nebo kompenzovat. Tímto se vzdáváte všech morálních práv k takovým Příspěvkům a tímto zaručujete, že takové Příspěvky jsou pro vás originální nebo že máte právo takové Příspěvky předkládat. Souhlasíte s tím, že proti nám nebude možné postihnout jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zpronevěru jakýchkoliv vlastnických práv ve vašich příspěvcích.

WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN Stránky mohou obsahovat (nebo mohou být zaslány prostřednictvím Stránek) odkazy na jiné webové stránky ("Webové stránky třetích stran") a také články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace. . , software a další obsah nebo prvky, které patří třetím stranám nebo od nich pocházejí ("obsah třetích stran"). Takové webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou vyšetřovány, monitorovány ani ověřovány z hlediska naší přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a nejsme odpovědní za žádné webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím těchto stránek nebo jakýkoli zveřejněný obsah třetích stran. dostupné prostřednictvím nebo nainstalované z webu, včetně obsahu, přesnosti, urážlivé povahy, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad nebo obsažených na webových stránkách třetích stran nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, propojení nebo povolení použití nebo instalace jakékoli webové stránky třetí strany nebo jakéhokoli obsahu třetí strany neznamená, že ji schvalujeme nebo schvalujeme z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit stránky a vstoupit na webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli obsah třetích stran, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si být vědomi toho, že tyto podmínky použití již neplatí. Měli byste si prostudovat příslušné podmínky a zásady, včetně zásad ochrany osobních údajů a shromažďování dat, na jakékoli webové stránce, na kterou přejdete z webu, nebo ve vztahu k jakékoli aplikaci, kterou z webu používáte nebo nainstalujete. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou uskutečněny prostřednictvím jiných webových stránek a jiných společností a nepřebíráme žádnou odpovědnost ve vztahu k takovým nákupům, které jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nepodporujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a budeme nás chránit před jakoukoli škodou způsobenou nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás budete chránit za jakékoli ztráty, které utrpíte, nebo škody způsobené vám v souvislosti s obsahem třetích stran nebo v důsledku jakékoli formy tohoto nebo jakéhokoli kontaktu s webovými stránkami třetích stran.

INZERCI Umožňujeme inzerentům zobrazovat své reklamy a další informace v určitých oblastech webu, jako jsou reklamy na postranním panelu nebo bannerové reklamy. Pokud jste inzerent, musíte převzít plnou odpovědnost za reklamy, které umístíte na Stránku, a za služby poskytované na Stránkách nebo za produkty prodávané prostřednictvím těchto reklam. Dále jako inzerent zaručujete a prohlašujete, že vlastníte všechna práva a oprávnění k umístění reklamy na Stránku, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, práva na publicitu a smluvní práva. Jednoduše poskytujeme prostor pro umístění takové reklamy a nemáme žádný jiný vztah s inzerenty. SPRÁVA STRÁNEK Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat stránky z hlediska porušování těchto podmínek použití; (2) podniknout příslušné právní kroky proti jakékoli osobě, která podle našeho výhradního uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky použití, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) dle našeho výhradního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v technicky možné míře) jakýkoli z vašich příspěvků nebo jakoukoli jejich část; (4) na základě našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit z webu nebo deaktivovat všechny soubory a obsah, které jsou příliš velké nebo jakýmkoli způsobem zatěžují naše systémy; a (5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného provozu stránek. Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Viz naše Zásady ochrany osobních údajů: https://sleva365.com/politica-de-privacidad . Používáním stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek použití. Vezměte prosím na vědomí, že web je hostován v Argentině. Pokud na stránky přistupujete z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů v Argentině, pak prostřednictvím vašeho dalšího používání stránek přenášíte své údaje do Argentiny a souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přeneseny a zpracovány v Argentině.

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ Tyto Podmínky používání zůstanou v plné platnosti a účinnosti, dokud tyto stránky používáte. BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ NĚKTERÝCH OSOB JAKÉKOLIV IP ADRESY) DŮVOD NEBO ŽÁDNÝ DŮVOD, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO DOHODY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉKOLI PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY NEBO PŘEDPISY. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH NEBO ODEBRAT JAKÝKOLI VÁMI UVEDENÝ OBSAH NEBO INFORMACE KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ. Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet na vaše jméno, vypůjčené nebo převzaté jméno nebo jméno třetí strany, i když můžete jednat jménem třetí strany. . oslava. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně mimo jiné žádosti o občanskoprávní, trestní a soudem nařízenou nápravu.

ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, upravit nebo smazat obsah Stránek bez předchozího upozornění podle vlastního uvážení. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit provoz celé stránky nebo její části. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení webu. Nemůžeme zaručit, že Stránky budou dostupné po celou dobu. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřebu provést údržbu související s webem, což může mít za následek výpadky, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo upravit stránky, aniž bychom vás o tom informovali. Souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přístupu na stránky nebo jejich používání během jakéhokoli výpadku nebo narušení webu. Nic v těchto Podmínkách použití nelze vykládat tak, že nás zavazuje udržovat a podporovat Stránku nebo poskytovat opravy, aktualizace nebo příspěvky v souvislosti se Stránkou.

ROZHODNÉ PRÁVO Tyto podmínky se budou řídit a definovat v souladu se zákony Spojených států amerických. We Are 365 LLC a vy neodvolatelně souhlasíte s tím, že k řešení jakéhokoli sporu, který může nastat v souvislosti s těmito podmínkami, budou mít výhradní pravomoc soudy Spojených států amerických. ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Souhlasíte s tím, že všechny spory týkající se Podmínek nebo vztahu založeného touto Smlouvou neodvolatelně předložíte jurisdikci soudů Spojených států amerických. Sleva 365 si také ponechá právo zahájit řízení ve věci samé u soudů země, kde máte bydliště, nebo pokud tyto Podmínky uzavíráte v rámci své živnosti nebo povolání, ve státě vašeho hlavního sídla. rezidence.

OPRAVY Na stránkách mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránce bez předchozího upozornění.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A NAŠICH SLUŽEB BUDE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S STRÁNKAMI A VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI PFI NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU NA STRÁNCE NEBO OBSAHU NA JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNCE ODKAZUJÍCÍ NA STRÁNKU A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, CHYBY NEBO ŠKODY NA MATERIÁLU 2. POŠKOZENÍ OSOBNÍHO OBSAHU (2) MAJETEK JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO FINANČNÍ INFORMACE NA TOM ULOŽENÉM (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKU NEBO ZE STRÁNKY, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÝ KONĚ NEBO TO, CO MŮŽE BÝT PŘENÁŠENO NA STRÁNKY JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, A/NEBO (6) NEBO VYNECHNUTÍ V JAKÉKOLI VYPOMENUTÍ OBSAHU A MATERIÁLŮ NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK DOSTUPNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, SCHVALUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, ŽÁDNÝCH HYPERLINKOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO ŽÁDNÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK ČI JAKÝCHKOLI JINÝCH STRÁNEK NBILECSON, PUBLIKOVANÝCH STRÁNEK NBILEORLIANED - NÁMI PUBLIKOVANÉ NEBO NEPUBLIKOVANÉ. JEDNA STRANA NEBO KDEKOLIV ODPOVĚDNÁ ZA PŘEHLED JAKÝCHKOLI TRANSAKCÍ MEZI VÁMI A JAKÝKOLI POSKYTOVATELEM PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍ STRANY. STEJNĚ PŘI ZAKOUPENÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ, BYSTE MĚLI POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUD A POUŽÍVEJTE OPATRNOST, KDE JE TO VHODNÉ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY NEBO NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ VÝSLEDKY, NEBO TRESTULOSS VZNIKAJÍCÍ ŠKODY SSES OD VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, I KDYŽ NÁM BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodnit a chránit nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před jakoukoli ztrátou, poškozením, odpovědností, nárokem nebo nárokem, včetně právních zástupců. vzniklé poplatky a výdaje. třetími stranami v důsledku nebo odvozeného z: (1) používání stránek; (2) porušení těchto Podmínek použití; (3) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách použití; (4) vaše porušení práv třetí strany, včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví; nebo (5) jakýkoli zjevně škodlivý čin vůči jakémukoli jinému uživateli stránek, se kterým jste se spojili prostřednictvím stránek. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou nás musíte odškodnit, a souhlasíte s tím, že budete na vaše náklady spolupracovat při naší obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli nároku, akci nebo řízení, které je předmětem tohoto ocenění, jakmile se o tom dozvíme.

UŽIVATELSKÉ ÚDAJE Uchováme určitá data, která přenesete na Stránku, abychom mohli řídit výkon Stránky, stejně jako údaje související s vaším používáním Stránky. I když data pravidelně zálohujeme, nesete výhradní odpovědnost za všechna data, která přenesete nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek. Souhlasíte s tím, že vůči vám neponeseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývající z takové ztráty nebo poškození těchto dat.

KOMUNIKACE, TRANSAKCE A ELEKTRONICKÉ PODPISY

Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že veškerá ujednání, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytneme elektronicky, e-mailem a na Stránkách, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná. SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A JINÝCH ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMŮ A ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH Inicializovaných NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK. Tímto se vzdáváte jakéhokoli práva nebo požadavku podle jakéhokoli zákona, nařízení, pravidla, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo dodání nebo uchování neelektronických záznamů nebo pro platby nebo poskytování kreditů za jakékoli jiné prostředky. než elektronická média. OSTATNÍ Tyto Podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na Stránkách nebo s ohledem na Stránku představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše selhání při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto Podmínky použití fungují v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Některá nebo všechna svá práva a povinnosti můžeme kdykoli postoupit jiným. Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobenou jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud bude jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek použití shledáno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení nebo část ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek použití a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývající části. . ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto podmínek použití nebo používání stránek. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití nebudou vykládány proti nám na základě jejich návrhu. Tímto se vzdáváte jakékoli a veškeré obrany, kterou můžete mít na základě elektronické podoby těchto Podmínek použití a selhání smluvních stran podepsat tyto Podmínky používání.

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li vyřešit stížnost na Stránku nebo získat další informace o používání Stránky, kontaktujte nás na adrese:

We Are 365 LLC

800 SE 4th Avenue

Hallandale Beach

FL 33009

Spojené státy

hello+cz@weare365.io

Copyright © 2024 Sleva 365 Všechna práva vyhrazena. Texty nesmí být kopírovány ani reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu. Fotografie, obrázky a produktové brožury slouží pouze pro ilustrační účely. Zvýhodněné ceny jsou od oficiálních distributorů uvedených na těchto stránkách. Nabídky jsou platné od a do data ukončení platnosti nebo do vyprodání zásob. Tyto stránky mají pouze informativní charakter a nelze je použít k reklamaci výrobků. Ceny se mohou lišit v závislosti na lokalitě.